Vera je naša odgovornost

Bog nas drži odgovornim za dubinu naše vere

Matej 6:30 A kad travu u polju, koja danas jeste, a sutra se u peć baca, Bog tako odeva, a kamoli vas, maloverni

Matej 8:5-6,10 A kad uđe u Kapernaum, pristupi k Njemu kapetan moleći Ga. . . . A kad ču Isus, udivi se i reče onima što iđahu za Njim: Zaista vam kažem: ni u Izrailju tolike vere ne nađoh.

Matej 8:26 I reče im: Zašto ste strašljivi, maloverni? Tada ustavši zapreti vetrovima i moru, i postade tišina velika.

Matej 14:31 I odmah Isus pruživši ruku uhvati Petra, i reče mu: Maloverni! Zašto se posumnja?

Matej 15:28 Tada odgovori Isus, i reče joj: O ženo! Velika je vera tvoja; neka ti bude kako hoćeš. I ozdravi kći njena od onog časa.

Matej 16:8-9 A Isus razumevši reče im: Šta mislite u sebi, maloverni, što hleba niste uzeli? Zar još ne razumete niti pamtite pet hlebova na pet hiljada, i koliko kotarica nakupiste?

Marko 6:6 I čudio se neverstvu njihovom. . . .

Marko 16:14 A najposle, javi se kad njih jedanaestorica behu za trpezom, i prekori ih za njihovo neverje i tvrđu srca što ne verovaše onima koji su Ga videli da je ustao.

Luka 24:25 I On im reče: O bezumni i sporog srca za verovanje svega što govoriše proroci!

Luka 24:38 I reče im: Šta se plašite? I zašto takve misli ulaze u srca vaša?

Jovan 20:27 Potom reče Tomi: Pruži prst svoj amo i vidi ruke moje; i pruži ruku svoju i metni u rebra moja, i ne budi neveran nego veran.

Jevrejima 3:12 Gledajte, braćo, da ne bude kad u kome od vas zlo srce neverstva da odstupi od Boga Živoga . . .

Natrag