Božija čežnja da napredujemo

[* * *]


Ista grčka reč sa značenjem izgraditi naglašena je u stihovima.

Rimljanima 14:19 Tako, dakle, da se staramo za mir i za svoj napredak.

Rimljanima 15:2 Svaki od nas bližnjemu da ugađa na dobro, za napredak.

1. Korinćanima 14:3 A koji prorokuje, ljudima govori, snaži ih, teši i hrabri.

1. Korinćanima 14:5 Hteo bih da svi vi govorite jezike, a još više da prorokujete! Veći je onaj koji prorokuje nego onaj koji govori jezike, osim ako ovaj tumači, da se crkva osnaži.

1. Korinćanima 14:12 Tako i vi: budući da se starate za duhovne darove, gledajte da budete bogati za napredak crkve.

1. Korinćanima 14:26 Šta ćemo, dakle, braćo? Kad se skupljate, svaki od vas ima psalam, ima nauku, ima otkrivenje, ima jezik, ima tumačenje: (ali) sve da biva na korist.

2. Korinćanima 10:8 Jer, ako se i nešto više pohvalim vlašću našom, koju Gospod dade na sazidanje, a ne na kvarenje vaše, neću se postideti

2. Korinćanima 12:19  . . . a sve je, mili moji, za vaš napredak.

2. Korinćanima 13:10 Zato (vam) pišem ovo ne budući kod vas, da, kad dođem, ne postupim bez šteđenja - po vlasti koju mi je Gospod dao da zidam, a ne da rušim.

Efescima 4:29 Nikakva rđava reč da ne izlazi iz usta vaših, nego samo dobra, gde je potrebna i korisna da donese blagoslov onima koji slušaju.

Natrag