Zbog čega hrišćani moraju biti od čelika

Još biblijskih stihova

[* * *]


Jovan 15:18-19 Ako svet na vas uzmrzi, znajte da na mene omrznu pre vas. Kad biste bili od sveta, onda bi svet svoje ljubio; a kako niste od sveta, nego vas ja od sveta izbrah, zato mrzi na vas svet.

Jovan 17:14 Ja im dadoh reč Tvoju; i svet omrznu na njih, jer nisu od sveta, kao i ja što nisam od sveta.

Dela apostolska 22:22 A oni ga slušahu do ove reči, pa podigoše glas svoj govoreći: Uzmi sa zemlje takvog; jer ne treba da živi.

Dela apostolska 24:5-6 Jer nađosmo ovog čoveka da je kuga, i podiže bunu protiv sviju Jevreja po vasionom svetu, i da je kolovođa jeresi nazaretskoj; Koji se usudi i crkvu poganiti; koga mi i uhvatismo.

1. Korinćanima 4:12-13 I trudimo se radeći svojim rukama. Kad nas psuju, blagosiljamo; kad nas gone trpimo; Kad hule na nas, molimo; postasmo kao smetlište sveta, po kome svi gaze dosad.

2. Timotiju 3:12 A i svi koji pobožno hoće da žive u Hristu Isusu, biće gonjeni.

1. Petrova 4:14,16 Ako bivate ukoreni za ime Hristovo, blago vama! Jer Duh slave i Boga počiva na vama. . . . A ako li kao hrišćanin, neka se ne stidi, već neka slavi Boga u ovom događaju.

Natrag