Dragocena istina

[* * *]


Jovan 3:3 Odgovori Isus i reče mu: Zaista, zaista ti kažem: ako se ko nanovo ne rodi, ne može videti carstvo Božije.

1. Petrova 1:3 Blagosloven Bog i Otac Gospoda koji nas po velikoj milosti svojoj prerodi za živu nadu vaskrsenjem Isusa Hrista iz mrtvih.

1. Petrova 1:23 Kao prerođeni, ne od semena koje trune, nego od onog koje ne trune, rečju Živog Boga, koja ostaje doveka.

(Moje isticanje.)

Natrag