Isusova i Pavlova slika o sebi

[* * *]


Primeri Isusove slike o sebi

Luka 11:31 Carica južna izići će na sud s ljudima roda ovog, i osudiće ih; jer ona dođe s kraja zemlje da sluša premudrost Solomunovu: a gle, ovde je veći od Solomuna.

Jovan 13:13 Vi zovete mene učiteljem i Gospodom; i pravo velite: jer jesam.

Jovan 15:20 Opominjite se reči koju vam ja rekoh: nije sluga veći od gospodara svog.

Marko 14:61-62  . . . A On ćutaše i ništa ne odgovaraše. Opet poglavar sveštenički zapita i reče: Jesi li ti Hristos, Sin Blagoslovenoga? A Isus reče: Jesam; i videćete Sina čovečjeg gde sedi s desne strane Sile i ide na oblacima nebeskim.

Jovan 6:35  . . . Ja sam hleb života: Koji meni dolazi neće ogladneti, i koji mene veruje neće nikad ožedneti.

Jovan 10:14 Ja sam pastir dobri i znam svoje, i moje mene znaju.

Primeri Pavlove slike o sebi

Galatima 2:11 A kad dođe Petar u Antiohiju, u oči njemu protiv stadoh; jer beše zazoran.

Filipljanima 4:13 Sve mogu u Isusu Hristu koji mi moć daje.

1. Korinćanima 9:15 A ja to nijedno ne učinih. I ne pišem ovo da tako bude za mene; jer bih voleo umreti nego da ko slavu moju uništi.

2. Korinćanima 1:12 Jer je naša slava ovo: svedočanstvo savesti naše da smo u prostoti i čistoti Božjoj, a ne u mudrosti telesnoj nego po blagodati Božjoj živeli na svetu, a osobito među vama.

2. Korinćanima 10:8 Jer ako se šta i više pohvalim vlašću našom koju nam dade Gospod na popravljanje, a ne na kvarenje vaše, neću se postideti.

2. Korinćanima 11:9-12,22-23  . . .u svemu bez dosade vama sebe držah . . . Kao što je istina Hristova u meni tako se hvala ova neće uzeti od mene u ahajskim krajevima. Zašto? Što vas ne ljubim? Bog zna. A šta činim i činiću, Da odsečem uzrok onima koji traže uzrok, da bi u onome čime se hvale našli se kao i mi. . . . Jesu li Jevreji? I ja sam; Jesu li Izrailjci? I ja sam? Jesu li seme Avraamovo? I ja sam; Jesu li sluge Hristove? (Ne govorim po mudrosti) ja sam još više. Više sam se trudio, više sam boja podneo, više puta sam bio u tamnici, mnogo puta sam dolazio do straha smrtnog. . . .

2. Korinćanima 13:2-3 . . . kod vas pišem onima koji su pre sagrešili i svima ostalima da ako dođem opet neću poštedeti. Jer tražite da iskušate Hrista što u meni govori. . . .

;

Natrag