Nalik veličanstvenom, večnom Božijem Sinu

[* * *]


Jovan 17:22 I slavu koju si mi dao ja dadoh njima . . .

Rimljanima 13:14  . . . Nego se obucite u Gospoda Isusa Hrista . . .

Efescima 1:4 Kao što nas izabra kroz Njega pre postanja sveta, da budemo sveti i pravedni pred Njim u ljubavi. . . .

Kološanima 3:10  . . . i obucite novog, koje se obnavlja za poznanje po obličju Onog koji ga je sazdao

1. Jovanova 3:2 Ljubazni! Sad smo deca Božija, i još se ne pokaza šta ćemo biti; nego znamo da kad se pokaže, bićemo kao i On . . .

Natrag