Kuli Lesa Uli Musuma!

** God is Love **

Mu Menso Ya Kwa Lesa, Takwaba uwaba nga iwe

By Grantley Morris

Aya ama lembo kuti mwayasanga namu ci English, Portuguese, SerbianNet-burst.Net


Net-burst.Net


Net-burst.Net


Net-burst.Net


Net-burst.Net

Limbi teti uyi temwe elyo kabili kuti wamona kwati na bantu bonse pano calo nabo ta bakutemwa, Lesa ali cila abantu bonse, elyo kabili mukuulu sana munshila shonse uku cila abantu bonse pano calo. Te mukuulu fye mu maka olo mu mano, bati mukuulu na mu citemwiko. Ali kukwatila icitemwiko ici kuulu sana.

Ba Lesa bamaka yonse bali kutemwa nga nakalimo wali fye weka pano isonde. Icintu cimo ici lenge ati ba kutemwishi ifi busuma bobe ubwaibela (ukupusana kobe). Takwaba uwaba nga iwe pano isonde, waba fye weka pano calo. Takwali uwabanga nga iwe, takwaba uwaba nga iwe elyo kabili takwakabe uwu ka ba nga iwe.

Lesa tapanga po umuntu pano isonde uwaba nga iwe. Ali temwa efyo waba.

Te pa menso pesu fye apa pusana, no myona shesu isha pusana, nangu utukondo utwa pusana, nolo ukwenda ukwa pusana, nangu imilandile shesu isha pusana, nangu imilopa shesu isha pusana . . . Kuti twalunda napo. Fyonse fye fyali pusana, na tulya utuntu tumona kwati tunono sana twali pusana. Takwaba umuntu uwa liko, uwu kabako nowa bako uwaba nga iwe.

Nangu Lesa alishile incito yakwe yonse mukwebaati apange umuntu uwa kupala muli fyonse, mu mano, pa menso, umubili na fyonse fye. Ulya umuntu teti abe nga iwe. Kuti mwapusana mufintu ifingi.

Takwaba umuntu pano isonde uwakwata olo uwakwetepo amatonkanyo yamo yene nge yo ukwata. Ne membu isho wapanga po shali pusana. Nefyo tu pitamo fila pusana pamo pamo. Limbi ula mona kwati tapali ifyo ukupusana kobe kwaba. Kuli Lesa ukupusana kobe kukuulu sana kuli ena.

Ngo la tontonkanya ati uli munono, kuti wamona kwati noku pusana kobe tapali efyo kwaba kuli iwe, bati noti ku muntu uwa kutemwishe sana (Lesa), ukupusana kobe kula lenga Lesa uku kumona nga weka fye uwa kwata filya ifintu ifyo abantu bambi taba kwata. Kuli Lesa tapali uwinga ba nga iwe mwi isonde lyeka. Ku waku temwa, tapali uwinga pyanina pa ncende wakwata mu mutima wakwe.

Umwana umunono ngali fwile, umuntu uwa kwanina bwino bwino teti ebe afyashi ba mwana ulya ati “mwisakamana, mu kakwata naumbi umwana.” Umwana naumbi teti abweshe ulya umwana. Olo kabili teti apyanina pali ulya uwa fwa. Impiya nasho teti shi mu bweshi olo uku talalika abafyashi. Nga ca kwebaati abantu ne citemwiko cabo ici icisha pwililika kuti batemwishe umuntu wumbi ifi ica kwebaati kuli bena tapali ici nga mu bweshe olo uku mu pyaninapo kwati mo Lesa wesu uwa kwata icitemwiko ica pwililika. Lesa ali kutemwisha sana uku cila nefyo abafyashi bobe ba kutemwa. Tapali uwa ba nga iwe kuli ena. Tapali uwinga kusendala incenda wakwata mu mutima wakwe.

Fyonse ifi kupusanya kubantu bambi fikuulu sana kuli Lesa. Ula munfwisha bwino, ula musekesha, ula muletela insansa nga kumona. Lesa wamaka yonse nowa muyayaya alikutemwa.

Nga wamutanfya, teti aipatikishe pali iwe. Nga wamukana teti aipatikishe ukuba umunobe. Teti aipatikishe uku kupeela ifyo afwaya ukukupeela nga tawulemufwaya. Lesa wamaka yonse alonfwa ububi nga wamukana.

** God Love **

Lesa ali kutemwa. Lesa ala kabila ukuba Lesa wobe.
Uli musuma kuli Lesa. Te bukuulu bobe ubu Lenga akumone umusuma bati bukuulu bwa citemwiko cakwe.
Tekwebaati wa liishiba fyonse, bati citemwiko cakwe ica pwililika.
Nomba kuti wafula insapato shobe noku tusha mucitemwiko cakwe.
Ileke utushe bwino, labako pa fintitu ifikucusha ilyo ulele bwino mu citemwiko cakwe. Unfwa bwino mu citemwiko cakwe. Ishiba ici icishinka ati Lesa citemwiko.

** God Love **

Ba Lesa bamaka yonse bali ku temwa no mutima wabo wonse. Icitemwiko cakwe taca kwata impela, ciya fye umuyayaya.

Akale bashikulu bamo, ishina lyabo ni ba Georg Cantor aba sambila sana nsamushi baishile sanga ati nangu wabikilako shani kumuyayaya olo wa fumyako shani kumuyayaya, tu sanga olo tu cili tu shala no muyayaya. Nakuli Lesa cimo cine. Olo twinge landa ati Lesa alitemwishapo umuntu wumbi ukucila ifyo akutemwa, Lesa kuti amitemwa fimofine – umuyayaya. Olo benga fumyako icitemwiko icingi ku citemwiko Lesa akukwatila, icitemwiko akukwatila kuti ca shala nokuba ica muyayaya.

Pali umo umunandi owo icitemwiko cafililwe. Ici cali mukalipe sana noku munfwile ububi ica kwebaati alipatile na bantu bonse. Aishile cinja nokwamba uku temwa lintu aishile ishiba pa citemwiko Lesa amukwatile. Ici cali mutininye pantu aliisa ayamba uku temwa Lesa. Kuli ena, ukwamba uku temwa Lesa kwapilibwile ati icitemwiko cakwa Lesa nga cali mufililwe, uyu umuntu ngali kalipe sana noku ipaya ngali ipeye. Tatufwile twatina icitemwiko cakwa Lesa pantu icitemwiko cakwe cali ba ica pwililika. Icitemwiko ca muntu taca pwililika. Ici cile pilibula ati umuntu kuti aleka ukutemwa olo kuti acinja inshita iyili yonse noku kupata pantu icitemwiko ca muntu taca ba ica pwililika. Bati pantu icitemwiko cakwa Lesa caliba ica pwililika, Lesa alakonkanyapo ukututemwa nangu twamusha ena alatutemwa noku twita kuti twinge bwela muminwe shakwe. Lesa teti akupate.

** God Love **

Lesa kabumba, Lesa uwapangile isonde lino, ala mona ifintu ifisuma muli iwe ifyo tamona muli bambi – ifi ifisuma amona muli iwe fila munfwisha bwino. Elyo nakabili wali kwata incende iyikuulu sana mu mutima wakwe iyo umuntu wumbi teti akusendele olo apyaninepo. Lesa uwamaka yonse ala kabila icibusa naiwe. Tapali ifinga musekesha ukucila icibusa naiwe. Kuti twamona kwati ifintu fyonse ifyo apanga kuti fya munfwisha bwino, bati ifi ifintu teti fi munfwishe bwino. Iwe ni webo uwinga musekesha noku munfwisha bwino.

** God Love **

Bushe wa lishibaati Lesa ale fwaya iwe gne fyo waba? Tale fwaya ulei cinja muku kopela abantu bambi.
In English: For help in grasping this, see The Spirit-Led Ministry

** God Love **

Nayambi amalembo mu ci bemba


Aya amalembo te yakushitisha. © Copyright, 1997, 2012 Grantley Morris.  Kuti mwayasanga pa internet site www.net-burst.net.  Tawa lipeela paku pokelela, naiwe peela ukwabula ukupingula. Nayambi amalembo ayasuma aya landa pa li Lesa eyo alemba.

* * *

In English:
[Much More!] [E-Mail Me!] [Bless & Be Blessed by Facebook] [Daily Quotes] [My Shame]