Ne može vam biti oprošteno?

Neoprostiv greh hule na Svetog Duha
(Matej 12:31-32 Luka 12:10 Marko 3:29)

By Grantley Morris


Luka 12:10 I svako ko kaže reč protiv Sina Čovečijeg oprostiće mu se; a ako bude hulio na Duha Svetoga, to mu se neće oprostiti.

Srpski


(Ova važna stranica dostupna je i na English, French, German, Portuguese and Italian)