<head><META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;charset=ISO-8859-1"><TITLE>Mo~ea da pronaea ljubav. `ta tvoje fantazije otkrivaju </TITLE> <META NAME="AUTHOR" CONTENT="Grantley Morris"> <META NAME="KEYWORDS" CONTENT="bo~ije ljubavi"> </HEAD><body background="pale.jpg" bgcolor="#ffcccc" text="#000033" link="#0000cc" vlink="#000066" alink="#ff33ff"> <CENTER> <b><ul><H1><font size=7 color="#1177dd"> Mo~ea da pronaea ljubav </font></H1> <a name="1"></a><H1><font size=7 color="#990099"><i> `ta tvoje fantazije otkrivaju </H1></i></font><P> <IMG SRC="gm.gif" WIDTH=161 HEIGHT=21 ALT="By Grantley Morris" ALIGN="BOTTOM"></center> <P><br><ul><font size=4> <a name="2"></a><font color="#cc0066"><H1> Pronalazak savraenog partnera </H2></font><P> <a name="3"></a> ini se da u nama postoji neki duboki ponor koji ne mo~e da bude ispunjen ni ljubavlju na stotine ljubavnih partnera, ali, uprkos tome, postoji nada. Tvoje nade i snovi mogu da budu ostvareni. <p> Trajna ljubav je promakla ak i nekim od najpo~eljnijih ljudi na svetu kojima drugi zavide. Tvoj slu aj ne mora da bude takav.</b> <br><br><br><p> <b><font color="#990099"> Ova bitna veb stranica dostupna je i na sledeim jezicima:</b> </font> <p><font size=2><b> [<A HREF="afrikaan.htm">Afrikaans</A>] [<A HREF="arabic.htm">Arabic</A>] [<A HREF="love-bemba.htm">Bemba</A>] [<A HREF="chinese.htm">Chinese</A><font size=3 font color="#cc0066">*</font>] [<A HREF="danish.htm">Danish</A>] [<A HREF="dutch.htm">Dutch</A>] [<A HREF="lover.htm">English</A>] [<A HREF="finnish.htm">Finnish</A>] [<A HREF="luv-fr2.htm">French&nbsp;(Normal)</A>] [<A HREF="lover-fr.htm">French&nbsp;(Easy)</A>] [<A HREF="canada.htm">French&nbsp;(Canadian)</A>] [<A HREF="../deutsch/love/love.htm">German</A>] [<A HREF="greek.htm">Greek</A><font size=3 font color="#cc0066">*</font>] [<A HREF="indones.htm">Indonesian</A>] [<A HREF="italian.htm">Italian</A>] [<A HREF="malay.htm">Malay&nbsp;(Normal)</A>] [<A HREF="malays.htm">Malay&nbsp;(Easy)</A>] [<A HREF="malayalam.htm">Malaylam</A><font size=3 font color="#cc0066">*</font>] [<A HREF="portugal.htm">Portuguese</A>] [<a href="../punjabi/love/lover.htm">Punjabi</a><font size=3 font color="#cc0066">*</font>] [<A HREF="romanian.htm">Romanian</A>] [<A HREF="spanish.htm">Spanish</A>] [<A HREF="swahili.htm">Swahili</A>] [<A HREF="swedish.htm">Swedish</A>] [<A HREF="tagalog.htm">Tagalog&nbsp;(Filipino)</A>] [<a href="../urdu/love/lover.htm">Urdu</a><font size=3 font color="#cc0066">*</font>]<br> <font size=3 font color="#cc0066">*</font> <font size=1> Mogue je da je potreban poseban softver </font> </b><P><br></font> </center><P> <font color="#cc0066"><H2> Usudi se da sanjaa </H2></font><p> Koliko jedna ~ena mora da bude lepa da joj ljubav viae ne bi bila potrebna? Koliko golih porno zvezda prose an muakarac mora da pogleda da bi utiaao bol odbacivanja i usamljenosti?<p> Koliko god to pokuaali da zataakamo, ne mo~emo da pobegnemo od potrebe da budemo voljeni. Psiholozi su otkrili da ak i osobe koje se fokusiraju na seks bez ljubavi  pornografiju, telefonski seks, fetiae, solo seks, egzibicionizam, i tako dalje  ipak imaju koren takvih opsesija u potrebi za ljubavlju. (Koliko su samo okrutno neshvaeni takvi ljudi.) <A NAME="one"></A><A HREF="serbian-lovea.htm"><SUP>[1]</SUP></A><p> <font color="#990099"><b><i>Ipak, zaljubljenost je riskantno, potencijalno bolno iskustvo. </i></b></font> Mo~da se ljubimo zatvorenih o iju, ali veze su zastraaujue krhke. Lepota je prolazna i bledi. Smrt i svaa mogu tako lako da nas odvoje od onih koje volimo. `to je dublja naaa ljubav, dublji je i bol kome se izla~emo, i nesigurnost raste.<p> <font color="#990099"><b><i>A ako je realnost tako okrutna, naai snovi su previae opasni za nas. </i></b></font> Naaa strast i potreba za ljubavlju nam izgledaju tako nezasite da zaziremo od njih, a ipak ne mo~emo da im pobegnemo. Samo za trenutak, dopusti svojim e~njama koje zataakavaa u svom srcu da isplivaju na povrainu, koliko god nedosti~ne izgledale, i suo i se sa njima. Usudi se da vidia ata ti pokazuju.<p> Ti goria za konstantom bliskoau; za prijateljem koji te nikad nee izneveriti; za prijateljem koji e uvek da bude tu za tebe, bez obzira na mesto ili vreme.<p> esto se suo avaa sa neshvatanjem od drugih ljudi. }udia sa nekim ko e te voleti i ko bi mogao da razume tvoje misli; u najboljem slu aju, neko ko ne samo da zna o svakoj boli i trijumfu od samog po etka tvog ~ivota, nego ih je proaao zajedno sa tobom. Potreban ti je neko ko e rasteretiti tvoja ledja od najmra nijih tajni a da te i dalje poatuje, sa nepromenljivim zadovoljstvom koje nalazi u odnosu sa tobom.<p> Kada te zadese ~ivotne nedae, eznea za nekim ko ne samo da iskreno ~eli da ti pomogne i bude uz tebe, ve to i mo~e. Potreban ti je neko ko je u stanju da te zaatiti u takvim trenucima, uteai, i osna~i te da zajedno pobedite svaku takvu nedau sa kojom se suo ia. Isto tako, ne ~elia nekog ko e da te guai u vaaem odnosu. Naprotiv, ~elia nekog ko e da izvu e najbolje iz tebe, inspiriaui te da maksimalno ostvaria sve svoje sposobnosti.<p> Te~ia ka nekom ko je nepromenljiv, a da ipak ne mo~e da ti dosadi; neko sa kim se toliko dobro sla~ea i ko te ispunjuje tako savraeno da izgleda kao da ste stvoreni jedno za drugo; o kome mo~ea da razmialjaa sa ponosom; ija je ljubav baa onakva kakvu tra~ia: verna, iskrena, topla, a da se ta osoba opire godinama, starenju, bolesti, tragediji i smrti, kao da izgleda ve no. Ne ~elia da ti bilo ata od toga, uklju ujui smrt, ponovo ukrade takvu osobu, bacajui te nazad u hladnu usamljenost.<p> <font color="#cc0066"><H2> Postoji nada!</H2></font> Ni jedna jedina osoba na svetu nema sve ove kvalitete, a e~nja za njom ne prestaje. Ima sanjara koji i dalje neprekidno, naivno tragaju za savraenom ljubavlju nedosti~nih standarda, pokuaavajui da je pronadju u svojim vezama. Ostali odustanu. Osoba bi morala da bude Bog da bi ispunila sve ove standarde! A i kako bi to moglo da pomogne? Mi smo od krvi i mesa; Bog, ako postoji, je neki maglovit, nepristupa an Duh. Sama ideja o prijateljstvu sa Bogom je apsurdna.<p> <font color="#990099"><b><i>Ali da li je zaista tako? </i></b></font> U oblasti nepoznatog bi bilo ko i bilo ata moglo da boravi  ak i Bog spreman da reai problem naae neosetljivosti i nezainteresovanosti prema njemu. Ako Inteligencija stoji iza svega ato je stvoreno, zbog ega smo stvoreni sa e~njama koje nikako ne mogu da budu zadovoljene? Da li je Bog sadista, ili je e~nja za savraenim prijateljem duboko usadjena u nas jer on ezne da ih ispuni tako ato e nam biti najbolji prijatelj? Da li se Bog ini bezli nim samo zato ato nismo bliski sa njim? Kada bi Bog bio bezli an, mi bismo bili superiorni nad naaim Stvaraocem. To je apsurdno. Ako mi mo~emo da pri amo, oseamo i volimo, naa Kreator mo~e sve to, i viae. Bog je topao i srda an.<p> <font color="#990099"><b><i>Ali Bog ubija radost! </i></b></font> Ili je ipak greh ono ato ubija radost  obeavajui toliko mnogo, a rezultujui mamurlukom, depresijom, ne~eljenom trudnoom, boleau, rakom, odbacivanjem, bolom, sramotom? Pitaj ~rtve greha  ~rtve kradje, nasilja, zavisnosti, razvoda, sebi nosti i kleveta  da li Bo~ji putevi ubijaju ili daju radost.<p> <font color="#990099"><b><i>Ali Bog je suvoparan! </i></b></font> Zaista? Bog, ija mo i kreativnost prkose maati i nadilaze je; ija su uda neiscrpna? Zar voleti jedinu Osobu koja je uvek u stanju da prevazidje tvoje najvee snove ne bi bila avantura bez kraja?<p> Ova uzbudljiva Osoba, ije neprekidno prijateljstvo i bezgrani na mo mogu da ispune prazninu u nama koju niata drugo ne mo~e da ispuni, je savraen prijatelj za kojim eznea.<p> <font color="#990099"><b><i> Ali potreban mi je neko koga mogu da dodirnem. </i></b></font> Bog poznaje svaku tvoju potrebu.<p> <font color="#cc0066"><H2> Krajnja romansa </H2></font> Duboko ste voljeni. U o ima jedine Osobe ije se mialjenje ra una, vi ste posebni. Drugim ljudima ste mo~da jedni od hiljadu drugih, ali ne i Onome ko vas je stvorio. Toliko mu zna ia da Bog ~eli sa tobom savraeno prijateljstvo u kome ete oboje u~ivati zauvek, kao savraeni brak.<p> Verovanje u suprotni pol ne ini ljude ven anim, niti nam veroispovest daje pravo da ~ivimo sa Bogom. Nije dovoljno proi kroz crkveni prolaz. Pravi brak je verovanje u nekog toliko savraeno da sve ono ato jesmo, sve ato imamo posvetimo toj osobi za ceo ~ivot. Tvoj Kreator je ~eljan da ti bude toliko posveen, ali kao i sa brakom, da bi funkcionisalo, posveenost mora da bude uzajamna. <p> Ako bi se osoba sa ulice udala za milionera, ona bi dobila svo njegovo bogatstvo, a on bi dobio sve njene dugove. On bi uzeo njenu sramotu a ona bi stekla njegovu ast. Da bi se ovo dogodilo, ona mora da se okrene iz veza sa njegovim suparnicima i da posveti sebe i svoje skromne stvari ovom oveku u bra noj zajednici. Sve ato ona poseduje bi postalo njegovo, a sve ato on ima bi postalo njeno.<p> Isto tako, ako poverimo Bogu sve ato imamo  naae vreme, mogunosti, veze i ono ato imamo  on e u initi isto, i prigrlie nas bo~anskom ekstravagancijom. Mi predamo naau izopa enost Isusu, odri ui se ak i naaeg najdra~eg greha. Postaje njegov. To je ono ato ga je ubilo. Zauzvrat, Isusova bezgreana savraenost nas obavija, omoguivai da budemo bliski sa svetim Bogom. <p> Ulaskom u ovaj ljubavni pakt, dajemo Bogu pravo da radi ono ato ~eli sa onim ato imamo, a ono ato On ima postaje dostupno nama. Menjamo naae talente za njegovu svemonost; naae pokuaaje da upravljamo naaim ~ivotom, za njegovu bezgrani nu mudrost. Mi njemu dajemo naae vreme na zemlji a on nama daje ve nost. <p> Na svaki na in mi dobijamo korist od ove prosidbe a Bog dobija manje dobar kraj. Ali Bog te duboko voli. On ~eli tu svetu zajednicu viae nego ato mo~ea da zamislia. Nemoj da slomia njegovo srce propuatajui, uzdr~avajui se od najboljeg iskustva koje ljudsko bie mo~e da ima. <p> <font color="#cc0066"><H2> Brak na injen u raju </H2></font> Molitva koja sledi odgovara bra nim zavetima u kojima se predajea Gospodu, inei ga svojim Bogom. Zauzvrat, Kralj svih Kraljeva te ini dostojnim spiritualnog spajanja sa njim i obeava da se potpuno posveti tebi. Ako sledee zaista, i precizno opisuje tvoja iskrena oseanja, mo~ea da ovo na inia svojom molitvom koju ea pro itati Bogu. <ul> <p> <i> udesni Gospode,<p> Bolno je priznati koliko sam bio sebi an. Uzrokovao sam tvoju ~alost, a ipak si poslao svog Sina koji je dao svoj ~ivot i porazio smrt da obezbedi oproataj za mene.<p> Potpuno si predao sebe za mene i ~elim da odgovorim na tvoju ogromnu ljubav, tako ato u da posvetim sve tebi kako bih te zadovoljio. Prihvatam te da budea moj Bog od ovog trena pa nadalje. Voleu te, poatovati i sluaati te, kroz tvoju pomo. Prepuatam se tvojoj zaatiti iz ljubavi, tvojoj brizi i vodjenju. Predajem ti svoje grehove, odustajui i od onih koji me mame. A za uzvrat prihvatam tvoj oproataj, tvoju istotu, i tvoju mo da ~ivim ~ivot koji te je dostojan.<p> Hvala Ti ato smo sada zapo eli zajednicu koja je toliko jedinstvena i mona da ak ni smrt ne mo~e da je uniati. </i></ul><p> <font size=5><b><A HREF="../languages/serbian.htm">Joa srpskih hriaanskih stranica od istog autora</a></b></font><p> <font size=6 color=#cc0066><b>More in English</b></font><p> <B><font color="#990099">Do you feel it is too soon to give your life to God?</B></font> If so, choose one of the following:<P> <font color="#990099"><ul>*</font> <A HREF="../hot/me.htm">What s in it for me?</A></ul><P> <font color="#990099"><ul>*</font> <A HREF="../hot/think.htm">I want to think about it some more</A></ul><P> <b><FONT size=5 color="#cc0066">More Help . . .</FONT></b><ul><P> <FONT size=5 color="#3366CC"><B>Other Deeply Moving Pages About God s Love</B></FONT><P> <font color="#990099"><ul>*</font> <a href="index.htm">God Loves Me! Receive Your Personal Revelation of God s Love</a></ul><P> <FONT size=5 color="#3366CC"><B>Spiritual Survival</B></FONT><P> <font color="#990099"><ul>*</font> <A HREF="../grow/growth.htm">Developing Your Love Affair With God</a></ul> <P><FONT size=5 color="#3366CC"><B>Becoming a Winner</B></FONT><P> <font color="#990099"><ul>*</font> <A HREF="../tough/habit.htm">Glorious victory over degrading habits</a></ul><P> <A HREF="mailto:luv@net-burst.net"><IMG SRC="e_mail.gif" border=0></a> <FONT size=5 color="#3366CC"><B>I d love to hear from you:</B></FONT> <A HREF="mailto:luv@net-burst.net">luv@net-burst.net</a><P></ul></ul><center> [<A HREF="../index.htm">Index</a>] [<A HREF="mailto:luv@net-burst.net">E-mail</a>]<P> <center><font size=1 color="#000066"><center><A HREF="../facebook.htm"><IMG SRC="../images/facebooksmtrans.gif" border=0 width="22" height="21" align="middle"></a></center><p>Not to be sold. &#169; Copyright, Grantley Morris, 1996, 2016. For much more by the same author, see <A HREF="http://net-burst.net/">www.net-burst.net</a><br> No part of these writings may be copied without citing this entire paragraph. No part may be sold.</BODY></HTML>